REGULAMIN

Odsłony: 1174

Regulamin

 

Regulamin Hotelu dla psów, kotów i małych zwierząt, działającego w ramach firmy „Prakseda”, zwanego dalej Hotelem, określa warunki korzystania z jego usług, w tym:

  • dobowego pobytu zwierzęcia w hotelu,

  • obserwacji behawioralnej,

  • terapii,

  • Świetlicy i Żłobka dla psów oraz kotów.

1. Hotel świadczy usługę całodobowej opieki nad psami, kotami i małymi zwierzętami. Doba w Hotelu liczona jest od chwili przyjęcia zwierzęcia.

2. Obserwacja behawioralna, jako osobna usługa, może być połączona z pobytem zwierzęcia w Hotelu.

3. Podjęcie terapii na zlecenie właściciela zwierzęcia, jako osobna usługa, może być podjęte po zastosowaniu obserwacji behawioralnej.

4. Świetlica i Żłobek świadczy usługę opieki godzinowej nad zwierzęciem na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem.

5. Właściciel (lub inna osoba), przekazując zwierzę pod opiekę Hotelu tym samym akceptuje Regulamin.

6. Hotel przyjmując pod opiekę zwierzę zobowiązuje się zapewnić mu bezpieczeństwo i otoczyć jak najlepszą opieką.

7. Przed pozostawieniem zwierzęcia w Hotelu właściciel obowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji o swoim pupilu, jego stanie zdrowia, upodobaniach żywieniowych, zachowaniu, nawykach itp.

8. Hotel przyjmuje pod opiekę zwierzęta zdrowe wraz z książeczką zdrowia poświadczającą aktualne szczepienia, odrobaczenie, zabezpieczenie przed pchłami i kleszczami.

9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt:

a) groźnych ras psów,

b) agresywnych w stosunku do ludzi lub innych zwierząt,

c) hałaśliwych,

d) chorych i kondycyjnie słabych,

e) niedostatecznie zabezpieczonych przed wejściem na teren Hotelu (tzn. psy bez smyczy, koty i inne zwierzęta bez transportera).

10. Właściciel jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią ilość karmy na czas pobytu zwierzęcia w Hotelu. Sposób żywienia jest indywidualnie ustalany z właścicielem zwierzęcia.

11. Płatność gotówką za pobyt przyjmuje się w dniu przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

12. Jeśli zaistnieje potrzeba leczenia weterynaryjnego, właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zwierzęcia związane z zabawą.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np: legowiska, zabawki), które uległy zniszczeniu lub zagubieniu.

15. Podczas pobytu zwierzęcia w Hotelu za wyrządzone przez niego szkody i dewastację mienia, właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

16. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony tylko za zgodą Hotelu, pod warunkiem, że są wolne miejsca, i po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela.

17. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu. W przypadku skrócenia terminu pobytu zwierzęcia lub jego śmierci wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

18. W przypadku nie odebrania zwierzęcia przez właściciela oraz nie poinformowania Hotelu o zaistniałych przeszkodach (np. zdarzeniach losowych) w ciągu 2 dni od daty terminowego zakończenia rezydowania zwierzęcia, Hotel przejmuje prawo własności, sprawowania dalszej opieki i podejmowania wszelkich decyzji związanych ze zwierzęciem.

19. W przypadku odebrania zwierzęcia po ustalonym terminie właściciel zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku.

20. Przyjmując niniejszy Regulamin, właściciel psa lub kota wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących pracę Hotelu i w bazie klientów, na stronie internetowej Hotelu oraz portalach społecznościowych. Sprzeciw właściciel powinien wyrazić na piśmie.

21. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 VIII 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu dla psów i kotów.

22. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Aktualizacja strony: 02 I 2022 r.