REGULAMIN

Hits: 110

Regulamin

 

Regulamin Hotelu dla psów „Hundo”, działającego w ramach firmy „Prakseda Collection”, zwanego dalej Hotelem, określa warunki korzystania z jego usług, między innymi Świetlicy i Żłobka dla psów.

1. Hotel świadczy usługę całodobowej opieki nad psem. Doba w Hotelu liczona jest od chwili przyjęcia psa.

2. Świetlica świadczy usługę opieki nad psem w godzinach od 7.00 do 17.00. Czas pobytu zwierzęcia w Świetlicy uzależniony jest od potrzeby właściciela.

3. Żłobek świadczy usługę opieki nad szczenięciem od 2 do 7 miesiąca życia w godzinach od 7.00 do 17.00. Czas pobytu szczenięcia w Żłobku uzależniony jest od potrzeby właściciela.

4. Właściciel (lub inna osoba), przekazując zwierzę pod opiekę Hotelu tym samym akceptuje Regulamin.

5. Hotel przyjmując pod opiekę zwierzę zobowiązuje się zapewnić mu bezpieczeństwo i otoczyć jak najlepszą opieką.

6. Przed pozostawieniem psa w Hotelu właściciel obowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji o swoim pupilu, jego stanie zdrowia, upodobaniach żywieniowych, zachowaniu, nawykach itp.

7. Hotel przyjmuje pod opiekę zwierzęta zdrowe wraz z książeczką zdrowia poświadczającą aktualne szczepienia, odrobaczenie, zabezpieczenie przed pchłami i kleszczami.

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia psów:

a) agresywnych w stosunku do ludzi lub innych zwierząt,

b) chorych i kondycyjnie słabych,

c) hałaśliwych,

d) nie wykastrowanych samców i suk w rui.

9. Sposób żywienia jest indywidualnie ustalany z właścicielem psa.

10. Możliwy jest transport psa z domu do Hotelu oraz z Hotelu do domu za dodatkową opłatą.

11. Płatność gotówką za pobyt przyjmuje się w dniu przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

12. Jeśli zaistnieje potrzeba leczenia weterynaryjnego, właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zwierzęcia związane z zabawą.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np: legowiska, zabawki), które uległy zniszczeniu lub zagubieniu.

15. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony tylko za zgodą Hotelu, pod warunkiem, że są wolne miejsca, i po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela.

16. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

17. W przypadku nie odebrania psa przez właściciela oraz nie poinformowania Hotelu o zaistniałych przeszkodach (np. zdarzeniach losowych) w ciągu 7 dni od daty terminowego zakończenia rezydowania zwierzęcia, Hotel przejmuje prawo własności, sprawowani

a dalszej opieki i podejmowania wszelkich decyzji związanych ze zwierzęciem.

18. W przypadku odebrania psa po ustalonym terminie właściciel zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty określonej w Cenniku.

19. Przyjmując niniejszy Regulamin, właściciel psa wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących pracę Hotelu i w bazie klientów, na stronie internetowej Hotelu oraz portalach społecznościowych. Sprzeciw właściciel powinien wyrazić na piśmie.

20. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 VIII 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu dla psów „Hundo”.

21. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Aktualizacja strony: 26 V 2019 r.