RODO

Odsłony: 174

Informacja o ochronie danych osobowych

,,RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 IV 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04 V 2016, str. 1).


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 IV 2016 r. informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma „Prakseda” z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Zamenhofa 12, (NIP 796-105-96-99; REGON 670781300), reprezentowana przez Panią Małgorzatę Chmielewską. W zakresie działalności firmy „Prakseda” został otwarty Hotel dla psów i kotów.

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO, tj. Rozporządzeniem UE 2016/679.

3. Dane będą przetwarzane w zakresie koniecznym do:

– elektronicznej prezentacji oferty osobie korzystającej ze strony internetowej Hotelu, Świetlicy lub Przedszkola,

– wykonaniu umowy wykonania usługi przez Hotel

– ochrony prawnie uzasadnionych interesów Hotelu

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Hotelu.

4. Dane Klientów, którzy korzystają z usług Hotelu będą zachowane do czasu wygaśnięcia wszelkich prawnych zobowiązań Hotelu z tytułu wykonania umowy Hotelu, w tym zobowiązań podatkowych w przypadku usługi dokumentowanej fakturą, i poprzez przedawnienie (ochrona prawnie uzasadnionych interesów Hotelu).

5. Niektóre dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom (poczta, firmy kurierskie, biuro rachunkowe) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy usługi lub spełnienia przez Hotel wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także – jeżeli nie koliduje to z prawnie uzasadnionymi interesami administratora – do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania umowy, w celu prawnie uzasadnionych interesów Hotelu lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego Hotelu. Sprzeciw, wyrażony na piśmie, musi być umotywowany szczególną sytuacją Klienta.

8. Hotel zobowiązany jest niezwłocznie odpowiedzieć pisemnie na sprzeciw.

9. W sprawach dotyczących danych osobowych Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aktualizacja strony: 12 V 2020 r.